Czy osoba poszkodowana w wypadku komunikacyjnym ma prawo do zwrotu przez ubezpieczyciela z tytułu OC kosztów opieki sprawowanej w czasie swojej niedyspozycji ?

Tak, jak najbardziej. Polisa OC sprawcy wypadku obejmuje wśród szkód cywilnych również uszczerbek w postaci kosztów opieki nad osobą poszkodowaną. Co istotne, nie ogranicza sie to wyłącznie do udokumentowanych kosztów np. opieki medycznej czy pielęgniarskiej (prywatne zlecenie dodatkowej, płatnej opieki, płatne wizyty domowe itp.), albo kosztów zatrudnienia opiekunki na podstawie umowy. Poszkodowany ma prawo domagać się nawet zwrotu kosztów opieki pełnionej przez członków rodziny. Aby sformułować stosowne roszczenie, należy ustalić: 1/ jak długo trwała opieka, 2/ w jakim wymiarze godzin w ciągu doby (lub ile godzin w dzień, ile w nocy), 3/ jaką przyjmujemy stawkę za godzine opieki. Po ustaleniu ww. danych należy obliczyć kwotę roszczenia. Np. opieka sprawowana przez córkę po 4 godziny dziennie przez 20 dni, przy przyjęciu stawki 10,00 zł za godzię – daje nam kwotę 800,00 złotych. Dodać można, iż brak pisemnej umowy, a nawet rachunków od wynajętej opiekunki nie jest dla sądu przeszkodą w ustaleniu prawa do odszkodowania w tym zakresie. Natomiast w takiej sytuacji sąd będzie opierał się na zeznaniach stron i świadków co do czasu trwania i przebiegu opieki nad poszkodowanym (powodem).

adw. Przemysław Jarnicki