Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 7 marca 2020 r. w sprawie wykazu chorób powodujących powstanie obowiązku hospitalizacji (poz. 375)

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 7 marca 2020 r. w sprawie wykazu chorób powodujących powstanie obowiązku hospitalizacji (poz. 375)

http://dziennikustaw.gov.pl/D2020000037501.pdf

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia7 marca 2020 r.w sprawie wykazu chorób powodujących powstanie obowiązku kwarantanny lub nadzoru epidemiologicznego oraz okresu obowiązkowej kwarantanny lub nadzoru epidemiologicznego (poz. 376)

http://dziennikustaw.gov.pl/D2020000037601.pdf

SANKCJE ZA NIEPRZESTRZEGANIE OBOWIĄZKU KWARANTANNY

Osoba objęta decyzją o kwarantannie , która nie stosuje się do postanowień tej decyzji podlega sankcjom. Informacja o takim zdarzeniu jest przekazywana do Powiatowego Inspektora Sanitarnego, który jest organem władnym do nałożenia na taką osobę kary pieniężnej. Ponadto wobec takiej osoby prowadzone będą czynności w związku z popełnieniem przez nią wykroczenia z art. 116 kw. Mandat za takie wykroczenie może wynosić do500 zł.

Jeśli osoba, u której potwierdzono zakażenie oddali się z miejsca, w którym powinna przebywać, odpowiada zgodnie z art. 161 kk, który za takie przestępstwo przewiduje karę roku pozbawienia wolności.

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 7 marca 2020 r. w sprawie wykazu chorób powodujących powstanie obowiązku hospitalizacji (poz. 375) Read More »